Disclaimer

1. Algemeen

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. En hebt u kennis genomen van en stemt u in met het Privacy policy en de cookie policy. Lees deze aandachtig. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, bij te werken. De meest recente versie is altijd beschikbaar op het volgende adres: https://vastgoedbc.be/disclaimer.

Deze versie is gedateerd op donderdag 7 april 2022.

2. Eigenaar website en contactgegevens

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Benjamin Crols, met maatschappelijke zetel te Zoutestraat 140, B-2040 Zandvliet (Antwerpen), België. Benjamin Crols is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.516.580 en draagt als BTW-identificatienummer BTW BE 0883.516.580.

Voor vragen met betrekking tot het vastgoedaanbod of andere vragen kan u Benjamin Crols (Vastgoed BC) contacteren via info@vastgoedbc.be of per telefoon op +32 497/68.61.00

3. Betrouwbaarheid van de getoonde informatie op de website

Op deze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u informatief en indicatief aangeboden. Wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie ten allen tijde betrouwbaar, volledig en inhoudelijk correct is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander facet van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de “VastgoedBC” website betrouwbare en regelmatig geactualiseerde vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website (of eigenaar) kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) inzake het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

4. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Ons logo, evenals onze de bedrijfsnaam behoren tot ons eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder onze toestemming.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of deze website geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Wij dragen niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op onze website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op deze website worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ons in kennis te stellen, zodat wij het nodige zullen doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

6. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de bezoeker van deze website zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy policy te consulteren via onze website. Zie onze privacy-pagina.

7. Beroepsinstituut Orde van Architecten

Elke Architect-makelaar moet zich houden aan de deontologische regels zoals deze zijn opgesteld door de Orde van Architecten. Deze zijn vastgelegd in het reglement van beroepsplichten van 30 april 2021, vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde der Architecten en goedgekeurd bij art. 1 K.B. 12 oktober 2021 (B.S., 4 november 2021). De deontologische code kan worden gedownload via de website van de Orde van Architecten: www.architect.be

De Orde van Architecten heeft tuchtrechtelijke bevoegdheid. Elke klacht betreffende een Architect-makelaar moet schriftelijk aan de rechtskundig bijzitter van de Uitvoerende Kamer worden gericht. Dat kan via raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be of per brief t.a.v. de rechtskundig bijzitter van de Orde van Architecten, Raad Antwerpen, Rucaplein 104 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

8. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische Wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Compare listings

Vergelijken